Privacy verklaring

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Handed by. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. 

Wat doet Handed By precies?

Handed By is hét leidende merk in gevlochten manden, tassen en woonaccessoires. Handgemaakt van materialen die het milieu zo min mogelijk belasten, zoals gerecycled plastic. De producten zijn kwalitatief hoogwaardig. Wij zijn een productontwikkelaar, designer, fabrikant, verkoper en groothandel ineen.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Handed By uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van werkzaamheden op locatie. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

Handed By neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.

info@handedby.com | +31 (0)348 – 471 714
Nijverheidsweg 13 | 3401 MC | IJsselstein
KvK Nr. 58439099 | Btw Nr. 853039987B01

2. Categorie persoonsgegevens
Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

- Voornaam en achternaam;

- Adres;

- Bankrekening;

- Land;

- Bedrijfsgegevens;

- (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfsemailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres janssen@bedrijf.nl);

- Telefoonnummer.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Handed by.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie:

de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Handed By of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Handed By uw persoonsgegevens voor verzameld;

1. Contact opnemen
Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Handed By, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk bij deze gegevens aan e-mailadres of telefoonnummer.

2. Verkoop consument
Voor iedere verkoop welke aan een consument via de webshop geschiedt worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder naam, land, contactgegevens en adres. Het adres is tevens benodigd voor de levering van het product.

3. Overeenkomst bedrijf
Indien er een overeenkomst is gesloten met een bedrijf dienen hiervoor in ieder geval de gegevens van degene die de overeenkomst aangaat verwerkt te worden, alsmede het afleveradres en bedrijfsgegevens als KvK-nummer en dergelijke.

4. Het verzenden van betalingsherinneringen
Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om namen, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.

5. Boekhouding
Handed By is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes en facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.

6. Facturatie
Handed By bewaart gegevens die zijn opgegeven in verband met de facturering. Dit geldt zowel voor verzonden als ontvangen facturen. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens, zoals de aanhef. Handed By verstuurd facturen naar bedrijven die producten hebben afgenomen. Gegevens die hier worden verzameld zijn zoal: bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

7. Relatiebeheer
Handed By maakt gebruik van het klantensysteem CRM om een klantrelatie te onderhouden. Hiervoor worden een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan: naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, telefoonnummer, KVK-nummer, vestigingsadres. In enkele gevallen verwerken wij gegevens in het kader van tevredenheidsonderzoeken (naam, email adres).

8. Levering buiten Nederland
Tevens levert Handed By aan het buitenland. Voor het verzenden hebben wij gegevens nodig die het mogelijk maken om de producten te verzenden, zoals het adres. U bent zelf verantwoordelijk om indien nodig gegevens te leveren aan de instanties welke van kracht zijn in het desbetreffende land.

9. Cookies
Geplaatst via https://handedby.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie) Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische gegevens over surfgedrag en websitebezoek (scrol- en klikgedrag).

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring.

4. Periode van opslag
Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

1. Contact opnemen
Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal 2 jaar bewaard.

2. Verkoop consument
Voor de verkoop van een product worden de verwerkte gegevens voor 7 jaar bewaard. Dit heeft tevens betrekking op gegevens verwerkt voor de opstelling van facturen.

3. Overeenkomst bedrijf
Alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst gesloten met een bedrijf, worden in ieder geval bewaard voor de periode dat de overeenkomst actief is. Op het moment dat de overeenkomst is afgelopen of voltooid, worden de verwerkte gegevens bewaard voor 7 jaar.

4. Het verzenden van betalingsherinneringen
Handed By bewaart uw gegevens als u geen klant meer bent voor minimaal de wettelijk termijn van 7 jaar.

5. Boekhouding
Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal 7 jaar, mogelijk te vermeerderen met 5 jaar voor de interne boekhouding.

6. Relatiebeheer
Voor dit doel blijven gegevens vijf (5) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure. De termijn van vijf (5) jaar is in dit kader ook gekoppeld aan de mogelijkheid dat een eventuele relatie weer/nog klant wordt bij Handed by.

7. Cookies.
Geplaatst via https://handedby.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

5. Ontvangers van persoonsgegevens
Handed By deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Handed By zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVGwetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit Handed By, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen. Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

- Boekhouder

Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verwerkt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.

- Bezorging

Om volledig onze dienst naar volledigheid uit te kunnen voeren, delen wij bepaalde gegevens met verschillende vervoerders. Deze worden ingeschakeld om de bestelde producten te leveren.

- Belastingdienst/overheidsinstanties

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.

- Incassobureau

Om ervoor te zorgen dat elke klant de uitstaande rekening betaald, maken wij gebruik van incassobureaus. Deze worden dus alleen ingeschakeld als iemand al meerdere betalingsherinneringen heeft gehad en er geen zicht is op wel gaan betalen van de rekening. Gegevens die gedeeld worden met de incassobureaus zijn in ieder geval uw naam, adres en factuurgegevens.

6. Beveiliging
Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Handed By. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Handed By website beveiligd door middel van een https-beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Handed By privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens website bezoek veilig blijven. Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

o Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

o Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Handed By op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.
a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde hebt u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Handed By zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG) Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan hebt u het recht om dit te laten rectificeren door Handed By.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG hebt u het recht, indien redelijk en mogelijk, Handed Byte verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Handed By te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Handed By uw persoonsgegevens vernietigen:

- Handed By heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Handed By de gegevens voor verzameld heeft.

- U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Handed By om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.

- U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Handed By met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.

- Wanneer Handed By uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, hebt u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Wanneer Handed By een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Handed By verplicht om uw gegevens te wissen.

- Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 jaar bent en Handed By uw gegevens via de website heeft verzameld, dan kunt u vragen aan Handed By de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Handed By niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@handedby.com is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

8. Plichten
Handed By verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Handed By de diensten niet (naar behoren) aanbieden. Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement.  Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Handed by.

Handed By behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer

Handed By dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Handed by. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via het onderstaande emailadres.

info@handedby.com | +31 (0)348 – 471 714
Nijverheidsweg 13 | 3401 MC | IJsselstein
KvK Nr. 58439099 | Btw Nr. 853039987B01

Versie 2021

Product toegevoegd aan wishlist
Product toegevoegd aan vergelijken

Fijn dat je er bent! Handed By maakt gebruik van cookies om je als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben.
Het gaat hier om analytische cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies.
Door op 'accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.