Algemene Voorwaarden Handed By

1. Bedrijfsgegevens

Handed By is gevestigd aan de Nijverheidsweg 13 te IJsselstein, postcode 3401 MC. Handed By is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58439099.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens

bereiken:

info@handedby.com | +31 (0)348 – 471 714

Nijverheidsweg 13 | 3401 MC | IJsselstein

KvK Nr. 58439099 | Btw Nr. 853039987B01


Stiftung Zentrale Stelle: DE5921694206437

CITEO, Ademe: FR268110_01UDTL 2. Definities

- Algemene voorwaarden: voorwaarden zoals bedoeld in dit document;

- Dag: kalenderdag;

- Dienst: dienst zoals aangeboden door Handed By en besloten wordt bij Overeenkomst;

- Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

- Verkoper: Handed By zoals weergegeven in artikel 1;

- Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Dienst afneemt van Handed By, onder natuurlijk

persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Dienst afneemt handelend vanuit beroep of

bedrijf’;

- Product: goederen zoals aangegeven op de website van Handed By, bestemd voor verkoop.

Hieronder begrepen tassen;

- Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Handed By en Klant;

- Partijen: Handed By en Klant tezamen genoemd;

- Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale

communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van Handed By zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Handed

By en Klant. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen.

Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene

Voorwaarden van Handed By niet van toepassing.

2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene

Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij

die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw

uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt

voor alle verdere Overeenkomsten tussen Handed By en Klant.

 

4. Aanbod

1. Handed By doet een aanbod op de website.

2. Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard na betaling in de webshop.

3. Prijsopgave gedaan op de website zijn inclusief btw. Indien de prijzen exclusief btw zijn, wordt dit altijd

aangegeven.

4. Het door Handed By gemaakte aanbod zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Klant zijn

verstrekt.

5. Voor partners waar Handed By mee samenwerkt wordt er een aparte inlogmogelijkheid gegeven. In

deze omgeving staan de prijzen exclusief btw vermeldt. Deze omgeving is enkel toegankelijk voor

partners waarmee Handed By een samenwerkingsovereenkomst heeft.

6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Handed By kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

kleuren van de producten.

 

5. Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Handed By en Klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217

Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.

2. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail naar Klant verstuurd.

3. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk. Een nieuwe Overeenkomst zal

dan gesloten moeten worden.

4. Beoordeling van de vraag of Handed By te kort is geschoten in de nakoming van een of meer

verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan Handed By. Alle werkzaamheden worden immers verricht

op basis van door Klant verstrekte gegevens.

 

6. Uitvoering Overeenkomst

1. Handed By staat ervoor in dat een geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst. De

beoordeling of de door Handed By geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst is aan Handed

By.

2. Handed By zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

 

7. Prijzen

1. Als prijs voor de te leveren Producten geldt de prijs als vermeldt op de website van Handed By dan wel

het aanbod van Handed By.

2. Handed By behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

3. Prijzen op de website zijn inclusief btw.

4. Verzendkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen, deze krijgt de Klant bij betaling te zien.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Handed By vraagt een directe betaling via de op de website aangegeven manieren. Betaling wordt gezien

als acceptatie en start voor het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde Producten.

 

9. Levering

1. Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Klant het volledige

aankoopbedrag te voldoen.

2. De kosten voor verzending komen voor rekening van Klant.

3. Het bestelde Product wordt geleverd op het door de Klant aangegeven adres.

4. De levertermijnen zijn indicatief. De bestelling wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen

verzonden, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

5. Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Indien het bestelde Product niet tijdig binnen is, is de

Klant verplicht Handed By een redelijke termijn te stellen om het bestelde alsnog te leveren.

6. Handed By levert, naar inzichten van Handed By, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst

met Klant.

 

10. Retourneren

1. Klant heeft na de aankoop via de website het recht om het Product binnen een periode van 30 dagen,

zonder opgaaf van redenen te retourneren. Deze termijn geldt voor alle landen waar Handed By levert.

2. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres of, indien aanwezig, op het

retourformulier aangegeven adres.

3. Het Product dient ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het

geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.

4. Kosten voor retournering komen voor rekening van Klant, tenzij Handed By hierop een uitzondering

maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Handed By deze schriftelijk bevestigt.

5. Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Handed By.

6. Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel

verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of

afwijkingen de originele reden voor retournering is.

7. Wanneer een product van Handed By is gekocht in een fysieke winkel, wordt van de klant geacht dit

product terug te brengen in de winkel waar Klant dit product heeft gekocht. Alleen Producten die op

de website van https://handedby.nl/ zijn gekocht vallen onder het herroepingsrecht.

8. Handed By gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt.

 

11. Verplichtingen Klant bij retourneren

1. Tijdens de Bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product

slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Klant het Product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier

van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Producten.

 

12. Annulering

Handed By heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen

daartoe aan Klant. Annulering door Handed By is in een aantal gevallen mogelijk, denk daarbij aan

overmacht, bijvoorbeeld doordat het door de Klant bestelde Product niet op voorraad is. Als deze situatie

zich voordoet zal Handed By altijd met de Klant communiceren en contact opnemen wat de vervolgstappen

zijn. Een andere mogelijkheid tot annulering is dat de transporteur niet kan leveren. Ook in dit soort

situaties zal contact worden opgenomen met de Klant.

 

13. Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle door Handed By geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn

eigendom van Handed By.

2. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen

zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handed By.

3. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke

toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële

schade.

 

14. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Handed By ten tijde van het aangaan van de

Overeenkomst niet waren te voorzien is Handed By niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden

worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook,

werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën,

natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij

spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak

daarvan, de transporteur kan niet leveren of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend

waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

2. Handed By heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te

schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.

3. Indien Handed By een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Klant zonder

enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

15. Conformiteit en garantie

1. De Handed By staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de

datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

2. Op alle geleverde Producten via Handed By geldt de wettelijke garantie.

3. Klant kan alleen aanspraak maken op garantie indien deze het aankoopbewijs in zijn of haar bezit heeft.

4. Klant kan geen aanspraak maken op garantie indien:

- Klant de geleverde Producten zelf heeft bewerkt en/of gerepareerd of door derden heeft laten

repareren en/of bewerken;

- Geen aankoopbewijs in bezit heeft.

 

16. Beperking op doorverkoop

Handed By wenst dat Klant het Product niet doorverkoopt na het eindigen van de Overeenkomst. Indien

Klant de Producten toch doorverkoopt mag de Klant de Producten niet onder de naam ‘nieuw’

doorverkopen. Een eenmaal aan een particulier verkocht artikel is "gebruikt" wanneer het opnieuw in de

handel wordt gebracht, zelfs als het ongeopend is.

 

17. Aansprakelijkheid

1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als

gevolg van opzet of grove schuld) van Handed By en - indien deze zich mocht voordoen haar

bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het

Product.

2. Indien Handed By aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

3. Indien Handed By aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroepsen/

of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Handed By bepaalde bedrag.

4. Handed By is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Handed By is

uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Handed By is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Handed By aan

de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Handed By toegerekend kunnen

worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene

Voorwaarden.

7. Handed By is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8. In geen geval is Handed By aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of

(personeel van) Handed By.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Handed By.

 

18. Beleid bij Klachten

1. Klant dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van

een gebrekkig product te melden. Klachten of opmerkingen kunnen via de e-mail aan Handed By

kenbaar worden gemaakt.

2. Klant is verplicht de klacht te onderbouwen met foto’s via de mail.

3. Handed By zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 Dagen contact opnemen, om de klacht en

verder te ondernemen stappen te bespreken.

4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek

is altijd aan de zijde van Handed By.

 

19. Privacy en gegevens van Klant

Handed By conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of

hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

 

20. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op

enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaardengeen beroep kan worden gedaan, Komt

aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

 

21. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van

kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

22. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de

bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien

deze een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals

opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

 

23. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Klant zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Handed By

het recht om te weigeren verdere Diensten voor Klant uit te voeren.

 

24. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Handed By, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het

Nederlands recht van toepassing.

 

25. Forumkeuze

De rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te

nemen van geschillen. Niettemin heeft Handed By het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de

wet bevoegde rechter.

 

26. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Handed By, behoudt

Handed By zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaardenop elk moment aan te passen

of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door wijziging aan de Klant

medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

 

27. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van

deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het

onderstaande e-mailadres.

info@handedby.com | +31 (0)348 – 471 714

Nijverheidsweg 13 | 3401 MC | IJsselstein

KvK Nr. 58439099 | Btw Nr. 853039987B01

Product toegevoegd aan wishlist
Product toegevoegd aan vergelijken

Fijn dat je er bent! Handed By maakt gebruik van cookies om je als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben.
Het gaat hier om analytische cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies.
Door op 'accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.